ഇല്ലുമിനാറ്റി മറഞ്ഞുനിന്ന് ലോകം ഭരിക്കുന്ന ശക്തി | illuminati malayalam explain |conspiracy theory

ഇല്ലുമിനാറ്റി മറഞ്ഞുനിന്ന് ലോകം ഭരിക്കുന്ന ശക്തി | illuminati malayalam explain |conspiracy theory

4:41 യഥാർത്ഥമായതും സാങ്കല്പികമായതുമായ നിരവധി പുരാതന - നവീന സംഘടനകൾക്ക് നൽകി വരുന്ന പേരാണ് ഇല്യൂമിനേറ്റി (ലാറ്റിൻ പദമായ illuminatusഎന്നതിന്റെ വഹുവചനം വെളിച്ചപ്പെട്ടത് ( "enlightened") എന്നർത്ഥം.)എങ്കിലും...